BIBLE
John 1:10[Kor] Korean [John] 1:10 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고

[Eng] King James [John] 1:10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

[Eng] YLT [John] 1:10 in the world he was, and the world through him was made, and the world did not know him:

[Eng] ASV [John] 1:10 He was in the world, and the world was made through him, and the world knew him not.

[Eng] Darby [John] 1:10 He was in the world, and the world had its being through him, and the world knew him not.

[Org] Hebrew [John] 1:10 בָּעוֹלָם הָיָה וְעַל-יָדָיו נִהְיָה הָעוֹלָם, וְהָעוֹלָם לֹא הִכִּירוֹ.

[Org] Greek [John] 1:10 εν τω κοσμω ην και ο κοσμος δι αυτου εγενετο και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω

John 1:10